bannertrencung

Blue Grey Red
Hướng tới 45 năm kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Hoàng Diệu 1978-2023

QUYẾT ĐỊNH ( V/ v thành lập ban kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2018 )

  SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

 


   Số :  144  /QĐ –Tr.HD                    Điện Bàn, ngày  20  tháng 12 năm 2017             

 

                  QUYẾT ĐỊNH

( V/ v thành lập ban kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2018 )

----------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

 

- Căn cứ quyết định số 2292/QĐUB ngày 27/07/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập trường THPT Hoàng Diệu;

- Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Theo đề nghị của bộ phận hoạt động ngoài giờ lên lớp trường THPT Hoàng Diệu

 

                         QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1 .  Nay thành lập ban kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2018 tại trường THPT Hoàng Diệu  gồm các Ông, bà có tên sau đây :

                   1-  Ông  Nguyễn Bá Phong, Phó Hiệu trưởng     -  Trưởng  ban

                   2-  Ông  Lê Ngọc  Ánh,  Kế toán                        -  Triển khai, tổng hợp

3-  Các uỷ viên : Kiểm kê theo các bộ phận  ( Danh sách đính kèm )

 

 Điều 2 .  +  Ông  Nguyễn Bá Phong tổ chức họp các thành viên trong  ban kiểm kê để phân công từng công việc ở các bộ phận kiểm kê một cách cụ thể .

                +  Ông Lê  Ngọc  Ánh có nhiệm vụ hướng dẫn,  triển khai và tổng hợp các biểu mẫu kiểm kê .

                +  Thời gian kiểm kê :  từ ngày 26/12/2017 đến hết ngày 05/01/ 2018

 

 Điều 3 . Các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                                     

          Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

          - Như điều 1

-Lưu văn phòng                                                                      


DANH SÁCH  CB-GV-CNV  ĐƯỢC PHÂN VÀO BỘ PHẬN KIỂM KÊ

0 GIỜ NGÀY 01/01/2018

( Kèm theo quyết định số : 144  /QĐ-Tr.HD ngày : 20/12/2017 )

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ phận kiểm kê

Ghi chú

01

Nguyễn Bá Phong

P. Hiệu trưởng

Triển khai , phân công, Lên kế hoạch

 

 

02

Lê Ngọc    Ánh

Tổ trưởng VP,

Kế Toán

- Triển khai các biểu mẫu và số liệu; tổng hợp, định giá, báo cáo

- Phụ trách giám sát và xác nhận

 

 

03

 Võ Văn  Hoạch

Tin –Tổ trưởng

Tổ trưởng giám sát và xác nhận

 

04

Tống Thị Nhật Loan

Ng Thị Thanh Thảo

Tin

Phòng Tin – ĐDDH toán

 

05

Đỗ Linh Vũ

TT-TDTT

Tổ trưởng giám sát và xác nhận

 

 

06

Lê Quang Hưng

Nguyễn Quang Long

GV- TDTT

Dụng cụ giảng dạy  TDTT

 

07

Hồ Quảng Thu

Tổ trưởng

Tổ trưởng giám sát và xác nhận nội dung kiểm kê phòng lý

 

08

Võ           Sáu

Lý – Kỹ thuật

Phòng lý

 

09

Trần Đăng Định

Tổ trưởng

Tổ trưởng giám sát và xác nhận nội dung kiểm kê phòng Hóa,Sinh

 

10

11

Lê Thị Thuỳ Tâm

Nguyễn Yên

Phụ trách phòng TNTH

Phòng Hoá -  Sinh – Bản đồ

 

12

Trương Thư

Tổ trưởng

Tổ trưởng giám sát và xác nhận

 

 

13

Lương Tiến Dũng

GV – Anh văn

Phòng nghe nhìn Ngoại ngữ

 

14

Nguyễn Hùng

Tổ trưởng

Tổ trưởng giám sát và xác nhận

 

 

15

Lê Thị Châu Sa

GV – Sử

ĐDDH môn Sử, Địa, CD

 

 

16

Huỳnh Văn   Minh

Bí thư Đoàn

Phụ trách giám sát và xác nhận

 

17

 

Lê Thiêm Chiến

Phụ trách VP Đoàn

Tài sản ở Văn phòng Đoàn

 

18

Đặng Thị Hồng

Thư viện

Kiểm kê thư  viện

 

 

19

Ng Thị Kim Chung

Giao vụ

Kiểm kê hồ sơ liên quan đến công tác giáo vụ, văn thư

 

20

Nguyễn Thụy Thu Thơm

Y Tế

Kiểm kê hồ sơ Y tế

 

21

22

23

24

Lê Ngọc Ánh

Trần Công Danh

Phan Phụng Thanh

Lê Thị Mỹ

Kế toán

Bảo vệ

 

Phụ trách Kiểm kê CSVC của nhóm bảo vệ.

CSVC ở hội trường, các phòng hiệu bộ,  phòng học của học sinh, các loại máy móc dùng chung (máy nước, máy nổ, loa, âm ly, đèn chiếu…)

 

 

                              

Ấn chỉ danh sách có 24  người

         


 SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

           

       Số : 146  /KH –Tr.HD                   Điện Bàn, ngày 22  tháng 12  năm 2018

                                        

KẾ HOẠCH

(  Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

----------------------------

 

     Theo quyết định số : 144 /QĐ –Tr.HD, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu ký ngày 20 / 12 /2017, ban kiểm kê tài sản lập kế hoạch sau:

I- Mục tiêu, yêu cầu:

- Đánh giá chính xác tài sản, trang thiết bị, đồ dùng dạy học và đồ dùng khác hiện còn sử dụng được, thanh lý những tài sản, đồ dùng hư hỏng không dùng được. Kiểm kê chính kiểm kê tài sản, đánh giá chất lượng hiện trạng, ghi rõ vào các yêu cầu trong phiếu kiểm kê. Tổ trưởng giám sát và ký xác nhận. Ông Lê Ngọc Ánh - Kế toán: triển khai các biểu mẫu và tổng hợp.

- Lập sổ theo dõi, tài sản có giá trị phải được đánh số theo dõi.

- Kết quả kiểm kê là cơ sở để đánh giá hiện trạng trường THPT Hoàng Diệu và báo cáo cấp trên

- Thời gian kiểm kê từ ngày 26/12/2017 đến hết ngày 06/01/2018.

     II-  Tổ chức thực hiện:

           1.  Phân công kiểm kê như sau

a) Kiểm kê phòng tin :

          - Bà Tống Thị Nhật Loan và Nguyễn Thị Thanh Thảo -  phụ trách phòng tin: Kiểm kê chính

          * Ông Võ Văn Hoạch -  Tổ trưởng giám sát và xác nhận       

b) Kiểm kê đồ dùng dạy học môn TDQP :

- Ông Lê Quang Hưng và Ông Nguyễn Ngọc Long - Nhóm thể dục, quốc phòng: Kiểm kê chính chịu trách nhiệm đồ dùng dạy học môn thể dục, quốc phòng

         * Ông Đỗ Linh Vũ    -  Tổ trưởng giám sát và xác nhận       

b) Kiểm kê phòng lý và đồ dùng dạy học môn lý, công nghệ :                   

          - Ông Võ Sáu - Giáo viên Công nghệ :  Kiểm kê chính                            

        * Ông Hồ Quảng Thu - Tổ trưởng giám sát và xác nhận

c)  Kiểm kê đồ dùng dạy học phòng hóa, sinh:

         - Bà Lê Thị Thùy Tâm - Cán bộ phụ trách phòng hóa,sinh: Kiểm kê chính chịu trách nhiệm 2 phòng này cùng với những đồ dùng dạy học môn hóa, sinh, kỹ thuật nông nghiệp

        * Ông Trần Đăng Định - Tổ trưởng giám sát và xác nhận

d) Đồ dùng dạy học các môn sử ,địa, công dân

          - Bà Lê Thị Châu Sa -  giáo viên : Kiểm kê chính

          - Ông Nguyễn Hùng - Tổ trưởng giám sát và xác nhận

e) Đồ dùng dạy học môn ngoại ngữ:

          - Ông Lương Tiến Dũng - giáo viên: Kiểm kê chính

          - Ông Trương Thư - Tổ trưởng giám sát và xác nhận                           

g) Tài sản văn phòng Đoàn:

          - Ông  Lê Thiêm Chiến : Kiểm kê

          - Ông Huỳnh văn Minh  Giám sát và xác nhận

h) Cơ sở vật chất :

+  Kiểm kê thư viện:

- Bà Đặng Thị Hồng - Cán bộ phụ trách thư viện:  Kiểm kê chính     

- Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Kiểm kê hồ sơ giáo vụ và Văn Thư

- Bà Nguyễn Thụy Thu Thơm - Kiểm kê Phòng Y Tế

          * Ông Lê Ngọc Ánh  tổ trưởng tổ Văn phòng Giám sát và xác nhận

+  Cơ sở vật chất :

- Ông Lê Ngọc Ánh : Chịu trách nhiệm đôn đốc và hoàn thành các biểu mẫu kiểm kê của nhóm bảo vệ kiểm kê CSVC.

           - Các Ông Phan Phụng Thanh, Trần Công Danh và Lê Thị Mỹ - Kiểm kê chính chịu trách nhiệm kiểm kê tài sản ở hội trường, các phòng làm việc, truyền thống, phòng học, các loại máy móc dùng chung: máy nước, máy nổ, loa, âm ly, đèn chiếu…

          * Ông Lê Ngọc Ánh  tổ trưởng tổ văn phòng giám sát và xác nhận .

 

       2. Thực hiện:

- Ông Nguyễn Bá Phong: phụ trách chung, theo dõi đốc thúc tiến độ thực hiện.

- Ông Lê ngọc Ánh  phổ biến hướng dẫn phương pháp đánh giá kiểm kê, cung cấp các biểu mẫu, tổng hợp và lên bảng dự trù kinh phí.

 

       3. Hồ sơ các bộ phận kiểm kê nộp: ( cho ông Lê Ngọc Ánh ) gồm có:

          - 02 Phiếu kiểm kê, có chữ ký của kiểm kê chính và tổ trưởng xác nhận

          - File dữ liệu kiểm kê  gởi  qua Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

          - 01 sổ ghi tài sản

          - Các văn bản đề nghị thanh lý (nếu có)

                                                                                                   

         Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG BAN

- Như mục II                                                      

           - Lưu văn phòng

                                                                                     

 Link tải văn bản: tdtt160_Quyet_dinh_ke_hoach_KKTS0g_01-01-2018.doc

                                                                                          

                                                                                      

truonghocketnoi

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Kỉ niệm

Liên kết website

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viên

Tài nguyên điện tử

tailieuchuyenmon tailieuphucvuhoctap dethikiemtra giaoandientu phanmem tainguyenkhac

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 2
  • Nội dung : 385
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1252470
Hiện có 29 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

Địa chỉ: Xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.741.741. Email: lengochunghd@gmail.com

Powered by TAVICO - Sản xuất phần mềm, thiết kế website hàng đầu